تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب پروانه در رنگ های مختلف

در این قسمت از تعبیر خواب سایت دی دی قصد داریم شما را با مطلب تعبیر خواب پروانه در رنگ های مختلف ، تعبیر دیدن پروانه در خواب همراه کنیم.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

پروانه بودن، قلب پروانه ای Butterfly Heart می طلبد. و احساس پروانه ای، برای یافتن گل ها برای درک زندگی و این که در نگاه کسانی که معنی پرواز را نمی فهمند هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوید.

محمد بن سیرین گوید: پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پروانه در خواب‌های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می‌دهد و این که به پیروی از این هوسشان خویش را تخفیف می‌دهید.

تعبیر خواب پروانه

لوک اویتنهاو می‌گوید: پروانه: بی وفایی، خیانت

لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی پروانه در خواب، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید، به این معنا است که دچار خیانت می‌شوید.

تعبیر خواب تماشای پروانه

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پروانه میان گل‌ها و بر فراز چمن‌های سبز در خواب، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد.
اگر پروانه‌ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می‌کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته‌اند، باخبر خواهید شد.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب گرفتن پروانه

مطیعی تهرانی: اگر به دنبال پروانه ای می‌دویدید و می‌خواستید او را بگیرید خواب شما می‌گوید که به دنبال هوس می‌روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی‌آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می‌رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می‌دهد که درشان و مرتبه او نیست.

تعبیر خواب کشتن پروانه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می‌گوید که باطناً نمی‌خواهید هوس باز شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می‌آید که باید با هوشیاری و دانایی با آن برخورد کنید.

تعبیر خواب کشتن پروانه

تعبیر خواب پروانه‌های رنگی

مطیعی تهرانی می‌گوید: به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی است و نوشته‌اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است.

اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می‌کند و فریب می‌دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

۱. تعبیر خواب پروانه ها در حالت کلی

اگر درباره ی پروانه ها خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است از قدرت اراده‌ی قوی شما برای ایجاد تغییرات لازم در زندگی‌تان حکایت داشته باشد. گاهی این خواب ممکن است بیانگر آرزو و خواست شما در دوره‌ی مشخصی از گذشته ، معمولا کودکی باشد.

۲. خواب دو عدد پروانه

اگر دو عدد پروانه در خواب‌تان ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیاری خوبی در رابطه با زندگی عاشقانه‌تان است. این خواب ممکن است نشانه‌ی رابطه‌ی عاشقانه‌ی سعادتمند یا خوشبختی در ازدواج باشد. همچنین ممکن است نشانگر تعهد به شکل عقد و نامزدی باشد.

۳. خواب چندین و چند پروانه رنگی

اگر در خواب چندین پروانه ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی رهایی، الهام، پذیرش و رشد در بعضی از حوزه‌های زندگی‌تان باشد. گاهی این خواب به دریافت یک سری خبر خوب در آینده‌ای نزدیک اشاره می‌کند.

پروانه‌ های سیاه و سفید

۴. خواب پروانه‌ های سیاه و سفید

دیدن پروانه های سیاه و سفید در خواب هشدار برای اتفاقات ناخوشایند و خطرناک برای سلامتی تان است.

۵. خواب پروانه‌ ای که در دشتی زیبا پرواز می‌کند

اگر خواب پروانه‌های در حال پرواز ببینید، این خواب ممکن است به نیاز رک ‌تر بودن با مردم اشاره داشته باشد. باید راحت‌تر حرف دلتان را بزنید. اگر خواب دیدید در یک دشت زیبا پروانه‌ای در حال پرواز کردن است، چنین خوابی ممکن است از وضعیتی در زندگی‌تان حکایت داشته باشد که قادر به تغییر آن نیستید.

۶. خواب یک پروانه‌ ی عروسکی (پارچه‌ای تو پر)

اگر در خواب یک پروانه ی عروسکی ببینید، چنین خوابی ممکن است آمادگی شما را برای درگیر شدن کامل در یک پروژه‌ی مهم نشان بدهد.

۷. خواب بالا رفتن پروانه عروسکی از دیوار

اگر چنین خوابی ببینید، ممکن است نشان از سرکوب جنسی که اخیرا متحمل شده‌اید داشته باشد.

۸. خواب گرفتن یا کشتن پروانه‌ ها

اگر خواب گرفتن یا کشتن پروانه ها را ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی سطحی بودن و کم مایگی است. گاهی این خواب نشانه‌ی مالکیت شما نیز هست.

۹. خواب یک پروانه مرده را دیدن

اگر خواب یک پروانه‌ ی مرده را ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی هدف‌های برآورده نشده در زندگی‌تان باشد.

۱۰. خواب گم کردن یک پروانه

اگر درباره‌ی گم کردن یک پروانه خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی از دست رفتن عشق یا پایان یک رابطه باشد.

۱۱. خواب یک دسته پروانه

خواب یک دسته پروانه نشانه‌ی خوبی است. این خواب ممکن است به خبرهای خوب از یکی از نزدیکان‌تان که از شما دور است اشاره داشته باشد.

۱۲. خواب ببینید پروانه‌ ای پرواز کنان از شما دور می‌شود

اگر در خواب مشاهده کردید پروانه ای پرواز کنان از شما دور می‌شود، چنین خوابی ممکن است به لزوم دشت کشیدن از چیز خاص یا مهمی اشاره داشته باشد. همچنین ممکن است حاکی از تغییراتی باشد که مجبور هستید به رغم میل باطنی‌تان انجام بدهید.

۱۳. خواب پروانه‌ ای که روی گل نشسته است

پروانه ای که روی گل نشسته است در خواب نشانه‌ی بسیار خوبی است که به امکان پیدا کردن عشق راستین‌تان در آینده‌ای نزدیک اشاره دارد.

۱۴. خواب پیله‌ای که به پروانه تبدیل می‌شود

اگر شاهد این فرایند خارق‌العاده در خواب باشید، چنین خوابی ممکن است حکایت از تغییراتی داشته باشد که در معنویت‌تان اتفاق می‌افتد و روند آن هم آرام است اما شادمانی و شعف بسیاری در نهایت برای‌تان به همراه خواهد آورد.

۱۵. خواب پروانه ای که روی شما می‌نشیند

اگر در خواب ببینید پروانه‌ ای روی شما فرود می‌آید، چنین خوابی ممکن است

به فرصت‌های جدید و موفق کاری اشاره داشته باشد که برای‌تان درآمد خوبی نیز به ارمغان خواهد آورد.

منبع : ویکیپدیا Dream Interpretation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا